خدمات های ما

شیرازه و نواردوزی انواع فرش شیرازه زنی و نوار دوزی کنار فرش های قدیمی و خراب شده به 2 صورت انجام میشود 1- اسفاده ازپشم برای فرشهای با کیفیت پائین تر نسبت به فرش های ابریشم گل ابریشم و چله ابریشم 2- استفاده از الیاف مرینوس برای فرشهای ابریشم گل ابریشم و چله ابریشم ترمیم …